Mori san Koube-city SUZUKI GSX-R1000 Kagayama Replica!

2013 Suzuka 8 hours race replica